Strona główna

Droga krajowa 12

Z uwagi na przebudowę drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm, od 1 kwietnia 2019 r. do listopada 2020 r. należy spodziewać się utrudnień w ruchu.

Z uwagi na to, że projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót budowlanych zakłada możliwość prowadzenia ruchu tranzytowego i lokalnego tylko jednym pasem jezdni dwukierunkowej, należy liczyć się ze znacznym pogorszeniem płynności i komfortu jazdy na całym przebudowywanym odcinku (od km 675+569 do km 675+577).

Ponadto przewiduje się czasowy brak możliwości przejazdu przez miasto Chełm pojazdów nienormatywnych – informacje na ten temat będą przekazane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Uwaga: Od 1 maja 2019 r. do 30 października 2020 r. przejazd pojazdów nienormatywnych będzie mógł się odbywać sporadycznie, wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych – każdorazowo w uzgodnieniu z wykonawcą robót budowlanych.

 

 

Źródło: www.zmpd.pl