Od 22 lutego 2022 r. zwiększa się lista towarów objętych systemem monitorowania przewozów

Nowe przepisy rozszerzają listę towarów podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu w systemie monitorowania przewozów. Teraz będą to również towary objęte pozycją CN 3814, zawierające więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, innych niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy. Zgłoszeniu będą podlegały przesyłki tego towaru o masie powyżej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów.

Z obowiązku zgłaszania zwolnione będą przewozy towarów objęte procedurami celnymi oraz powrotnym wywozem, a także towary w opakowaniach jednostkowych o objętości do 11 litrów.

Od 22 lutego 2022 r. obowiązkowi zgłoszenia będą podlegały także przewozy odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach, innych niż wymienione w ustawie  o SENT, które są:

– przywożone do Polski lub przewożone „w tranzycie” przez Polskę z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego UE, oraz

– przemieszczane na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.

Z obowiązku zgłaszania zwolnione będą przewozy odpadów objętych procedurą celną tranzytu. W wyłączeniach będą także odpady wyszczególnione w załączniku III lub IIIB do rozporządzenia 1013/2006 oraz mieszaniny, niesklasyfikowane pod żadnym kodem w załączniku III do rozporządzenia 1013/2006 lub składające się z dwóch lub więcej rodzajów odpadów wymienionych w załączniku III do rozporządzenia 1013/2006, jeżeli skład tych mieszanin nie utrudnia poddania ich racjonalnemu ekologicznie odzyskowi i mieszaniny te zostały wyszczególnione w załączniku IIIA do rozporządzenia 1013/2006 oraz, o ile są one przeznaczone do odzysku oraz ilość tych odpadów w przesyłce nie przekracza 20 kg.

Szczegółowe informację znają Państwo tutaj 

Ostatnie

Inne wpisy

Rumunia: RO e-transport

Rumunia: RO e-transport

W Rumunii od 1 lipca 2024 r. przewoźnicy będą zobowiązani do przekazywania danych geolokalizacyjnych związanych z przewozami do i z tego kraju do systemu RO...