Przedłużenie wizy dla kierowców z Ukrainy

Przedłużenie wizy dla kierowców z Ukrainy

12 marca 2022 r. Sejm RP uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Tego samego dnia ustawa została podpisana przez Prezydenta RP i ogłoszona w Dzienniku Ustaw. 

Celem ustawy jest stworzenie szczególnych regulacji prawnych zapewniających pomoc Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i przybyli na terytorium państwa polskiego.  

W ustawie określono również m.in.: 

1)    szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)    szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz wydanych im przez organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy ustawy ułatwiają dostęp do polskiego rynku pracy obywatelom Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny. Aby skorzystać z tego rozwiązania, podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy będzie obowiązany w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiadomić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu mu pracy. Niewypełnienie tych warunków oznacza brak możliwości wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę. 

Ustawa zawiera również regulacje normujące sytuację obywateli Ukrainy, którzy przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie w dniu, w którym doszło do ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, czyli w dniu 24 lutego 2022 r. 

W tym zakresie ustawa przewiduje przedłużenie z mocy prawa do 31 grudnia 2022 r. ważności okresu pobytu na podstawie wizy krajowej i okresu ważności ww. wizy oraz zezwoleń na pobyt czasowy w sytuacji, kiedy ostatni dzień legalnego pobytu obywatela Ukrainy przypadał w okresie od 24 lutego 2022 r. 

Uwaga!
Przedłużona z mocy prawa wiza krajowa oraz karta pobytu – co do zasady – nie uprawnia do przekraczania granicy. Ograniczenie to nie stosuje się do kierowcy będącego obywatelem Ukrainy wykonującego międzynarodowy transport drogowy lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy, pod warunkiem umieszczenia w dokumencie podróży nowej naklejki wizowej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 24 lutego 2022 r.

Ważność i przedłużanie wiz krajowych

Ważność i przedłużanie wiz krajowych

Na mocy przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U., poz. 374) –  wprowadzono szereg szczególnych rozwiązań prawnych, które miały rozwiązać problem związany z legalnością pobytu i pracy cudzoziemców w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2. 

Te szczególne rozwiązania prawne obejmują:

•    przedłużenie z mocy prawa upływających w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy – do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (art. 15zd ust. 3 ustawy);

•    przedłużenie z mocy prawa okresów pobytu i okresów ważności wiz krajowych w przypadkach, gdy ostatni dzień okresu pobytu na podstawie takich wiz wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (art. 15zd ust. 1 ustawy).

Rząd RP zgłosił wprowadzenie tego rozwiązania Komisji Europejskiej i innym państwom, aby cudzoziemcy posiadający przedłużone polskie wizy mogli przemieszczać się po obszarze Schengen. 

Jednakże to od decyzji poszczególnych państw zależało uznawanie, bądź nie, rozwiązań przyjętych przez stronę polską. (komunikat UDSC: archiwalna.udsc.gov.pl/).

Ważność przedłużonych wiz krajowych uprawnia niewątpliwie do legalnego pobytu i pracy na terenie Polski. Kwestia możliwości poruszania się na takich wizach po strefie Schengen jest jednak niepewna. 

Mając to na uwadze, w celu zapewnienia kontynuacji pracy kierowcom- obywatelom państw spoza UE, i bezproblemowego poruszania się po krajach europejskich, należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy. 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składa cudzoziemiec, którego celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy. Cudzoziemiec dołącza wypełniony przez pracodawcę załącznik do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w którym wskazane są warunki jego zatrudnienia.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę przez okres swojej ważności upoważnia do pobytu w Polsce i pracy na zasadach w nim określonych. Zezwolenie wydawane jest na okres przewidywanego zatrudnienia od trzech miesięcy do trzech lat. Na jego podstawie cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu (więcej informacji www.gov.pl oraz biznes.gov.pl)

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przedłużenia wizy w Polsce,
Wizę krajową można przedłużyć, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

– przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo względy humanitarne, uniemożliwiające mu opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu,

– zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy, wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy,

– okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany,

– nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej.

Wizę Schengen przedłuża się, jeżeli jej posiadacz wykazał, iż na skutek siły wyższej lub ze względów humanitarnych nie jest możliwe opuszczenie terytorium Schengen przed upływem terminu wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu.

Wniosek o przedłużenie wizy należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu oznaczonego na posiadanej wizie.

Łączny okres pobytu na podstawie wizy i przedłużonej wizy nie może przekraczać maksymalnego okresu czasu przewidzianego dla danego rodzaju wizy:

365 dni – wiza krajowa (wyjątek stanowi wiza o symbolu D/05, gdzie maksymalny okres czasu pobytu na podstawie tej wizy wynosi 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy);

90 dni pobytu w ciągu 180-dniowego okresu – wiza Schengen.

Cudzoziemiec, któremu kończy się wiza lub pobyt w ramach ruchu bezwizowego, a zamierza dalej przebywać w Polsce, powinien co do zasady złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt.

W obecnym stanie prawnym nie przewiduje się innych możliwości przedłużenia czy wydawania wiz krajowych z prawem do pracy na terenie RP.

E 100 – partner OZPD

E 100 – partner OZPD


Szanowni Państwo,

zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą firmy E100, która pomaga przedsiębiorstwom transportowym w wielu aspektach działalności.
E100 ściśle współpracuje z Opolskim Zrzeszeniem Przewoźników Drogowych, jest wiarygodnym partnerem.
W załączeniu przesyłam Państwu OFERTĘ oraz pochodzenie firmy E100

Zapraszamy do kontaktu z Naszym biurem.

Tymczasowe odstępstwa od stosowania norm czasu pracy kierowców na terytorium Polski

Tymczasowe odstępstwa od stosowania norm czasu pracy kierowców na terytorium Polski

Od dnia 04.03.2022r. do dnia 02.04.2022r. na terytorium Polski obowiązują odstępstwa od norm czasu pracy kierowców( Obwieszczenie Ministra jest w załączeniu) . Dotyczy to wszystkich kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy osób i rzeczy.

Odstępstwa dotyczą tylko wybranych norm. Szczegóły poniżej:

1) dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin;
2) tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin;
3) łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin;
4) po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut;
5) kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

Kierowcy, o których mowa w ust. 2, wpisują odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z odstępstw.

Należy podać w opisie : „Obwieszczenie Ministra Infrastruktury Dz. Urz. z 03.03.2022r.  poz. 293, odstępstwo od….. ( należy wskazać jaką normę przekracza kierowca)

Przykład:

„Obwieszczenie Ministra Infrastruktury Dz. Urz. z 03.03.2022r.  poz. 293, odstępstwo od  czasu jazdy dziennej „

UWAGA! Nie ma żadnych odstępstw od norm dotyczących odpoczynków dziennych i tygodniowych. Nie wolno ich skracać.

OBWIESZCZENIE